Top Message

Don’t stop exploring and
Go on creating the future.

JET STUDIO là công ty sản xuất CG bắt đầu vào năm 2001. Kể từ khi thành lập, chúng tôi đã phát triển các nội dung 3DCG khác nhau được sử dụng trong game, pachinko, phim ảnh, quảng cáo, v.v … bằng cách sử dụng các công nghệ mới và cách thức thể hiện đi trước thời đại. Vào năm 2011 “JET STUDIO Vietnam” được thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, và năm 2018 “JET STUDIO U.S.A.” được thành lập tại Los Angeles, để thử thách mô hình kinh doanh mới Global x Creative – Toàn cầu hóa x Sáng tạo.