Privacy Policy

Tuân thủ luật pháp và các quy định
Về bảo mật thông tin cá nhân, Jet Studio Japan, Jet Studio Vietnam, Jet Studio USA (dưới đây sẽ gọi tắt là Jet Studio Group) sẽ nỗ lực quản lý và bảo vệ thông tin một cách triệt để, luôn ý thức về giá trị của thông tin cá nhân và tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin, và thực thi các tiêu chí phía dưới đây.
Định nghĩa về “thông tin cá nhân” tuân theo luật pháp liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân.
Về thu thập thông tin cá nhân
Jet Studio Group thu thập thông tin cá nhân bằng các biện pháp hợp pháp và công bằng trong phạm vi cần thiết cho nghiệp vụ.
Mục đích sử dụng thông tin cá nhân
Jet Studio Group sẽ không sử dụng thông tin cá nhân có được cho bất kỳ mục đích nào ngoài mục đích đã định mà không có sự đồng ý của bạn. Mục đích của việc sử dụng thông tin cá nhân như sau.
 • 1. Để tư vấn và trả lời cho các câu hỏi và nội dung liên hệ
 • 2. Hướng dẫn thông tin về các dịch vụ của Jet Studio Group
 • 3. Gửi các tư liệu và tài liệu liên quan đến dịch vụ của Jet Studio Group
 • 4. Hỗ trợ và dịch vụ hậu mãi cho các dịch vụ của Jet Studio Group
 • 5. Thông qua bảng khảo sát với mục đích cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ của Jet Studio Group
 • 6. Hoạt động tuyển dụng và quản lý lao động, cũng như liên hệ khi phát sinh tình huống khẩn cấp.

  * Tình huống khẩn cấp là tình huống mà tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của cá nhân có thể bị đe dọa, hoặc tình huống không thể liên hệ được bằng thông tin đã đăng ký dựa theo phán đoán của Jet Studio Group.

Các biện pháp quản lý an toàn thông tin cá nhân
Jet Studio Group sẽ thực hiện các đầy đủ biện pháp để quản lý bảo mật thông tin cá nhân có được thông qua việc xây dựng các quy tắc xử lý và hệ thống nội bộ. Trong trường hợp xảy ra sự cố, sẽ có các biện pháp thích hợp giải quyết kịp thời.
Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
Ngoại trừ trong các trường hợp sau đây, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý:
 • ・Khi pháp luật yêu cầu
 • ・Khi được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cho công ty ủy thác trong phạm vi cần thiết của nghiệp vụ
 • ・Ngay cả tại công ty ủy thác cũng sẽ yêu cầu bảo mật các thông tin cá nhân được cung cấp và quản lý nó một cách thích hợp.
 • ・Trong trường hợp cần thiết để bảo vệ tính mạng, cơ thể hoặc tài sản của bạn và rất khó liên hệ để có được sự đồng ý của bạn
Về việc sử dụng Cookie
Để nâng cao tiện ích dịch vụ cho khách hàng, trang Web của Jet Studio có sử dụng đến Cookie.
Về nơi liên hệ
Đối với những câu hỏi liên hệ và thắc mắc về việc bảo mật thông tin cá nhân của Jet Studio Group, các thắc mắc và cần hỗ trợ về thông tin cá nhân , vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng form mẫu liên hệ trên trang web Jet Studio.