Top History

06/2011
Công ty thành lập
07/2011
Thành lập team Model với 1 director và 6 designer
10/2012
Bổ nhiệm 1 manager với 5 leader và 20 designer
03/2013
Thành lập team Animation với 1 director và 5 animator
01/2015
Bổ nhiệm 2 sub manager, số lượng designer tăng lên lên 35
06/2018
Di chuyển sang văn phòng mới rộng hơn gấp đôi
12/2019
Số lượng nhân viên đạt 82 người
01/2020
Tổ chức hội thảo 3DCG lần đầu tiên